Trầm hương cao cấp

Trầm hương không phải là gỗ, mà là một chất được tạo ra và ẩn trong gỗ, tồn tại sau hàng ngàn năm. Độ tự nhiên của trầm hương cao cấp được xác định bằng cách chưng nhựa trầm lên để đánh giá mùi thơm của nó, và sau đó xem tinh thể dính vào gỗ qua một kính hiển vi.